ساخت ربات خودکار برای معماری موقت

لندن در حال حاظر میزبان 1.418 مغازه و همچنین ساختار های موقت و خرده فروشی ها برای رویداد های خاص می باشد .

اینگونه فعالیت ها و ساخت و ساز ها دارای عواملی همچون هزیته و ضایعات می باشد که به طور مداوم در حال افزایش است.

در این شهر 70درصد از کل ضایعات مربوط به ساخت و ساز میباشد از این رو با همکاری شهرداری و گروهی از مرکز تحقیقات طراحی دانشگاه  AAبرای حل مشکل و توجه به معماری سبز راهکاری ارائه داده اند با عنوان OSTEOBOTICS

این گروه تحقیقاتی با بهره گری از پلاستیک با نقطه ذوب پایین (تجزیه ی پلیمری زیستی) راهکار خود را ارائه داد . با توجه به تجزیه ملکولی و شرایط خاص این مواد را به رباتی سازه ایی تبدیل کردند .

از خواص این ماده قابلیت ذوب شدن در شرایطی خاص و همچنین قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا می باشد

این ماده را نسبت به طرح میتوان در محل آماده نبود و سپس مونتاژ کرد.