چهارمین اثر گروه تحقیقاتی معماری دوران تحول با عنوان «معماری آندره گدار» منتشر شد. این کتاب در آئینی رسمی به تاریخ سوم اسفند 1394 در تالار آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران رونمایی شد. در این مراسم معماران گروه معماری دوران تحول از جمله دو عضو اصلی(بیژن شافعی و ویکتور دانیل) به شخنرانی پرداختند.

استقبال جمعیت مشتاق همراه با نمایش تصاویری بکر از آندره گدار به همراه حضور گرم استادان حرفه، بر زینت های این مجلس افزوده بود. همچنین گروه معماری دوران تحول در این مراسم از پنجمین اثر خود، «معماری پل آبکار» نمایشی ارایه و نوید انتشارات کتابهای بیشتری را در سال 1395 داد.

برای این گروه که با مشقت فراوان به مستند سازی بخش عظیم و کلیدی ای از تاریخ معماری ایران – بدون هیچگونه پشتوانه مالی موسسات و مراکز علمی- پرداخته اند آرزوی موفقیت می کنیم.