شرکت xl-muse در این کتاب فروشی از شیشه های سیاه و سفید جهت انعکاس کتابها استفاده شده است.

این فروشگاه در چین ساخته شده است . در طراحی این بنا از آب و مفهوم پرورش زمین استفاده شده است و مرتبط با فرهنگ یانگ ژو  می باشد. عنصر دیگری که در طراحی تاثیری بسیاری داشته استفاده از پل-قوس(arch bridge) که در سنت چین به عنوان عامل هدایت کننده در تجارت می باشد و در کتابخانه به عنوان ارتباط بین انسان و کتاب می باشد . در زمان استفاده از کتاب و یا راه رفتن در فضای فروشگاه حس حرکت در آبی مملو از کتاب به بازدید کننده دست خواهد داد.

سعی شده با استفاده از نور پردازی خاص حس ماجراجویی و جست و جو به بازدید کننده دست دهد . امتداد قوس های موجود در سقف که ارتباط بین کتاب و انسان را تاکید میکنند زمانی که به زمین  میرسد محلی جهت مطالعه را پدید می آورند.در قسمتی دیگر از این بنا، کتابخانه ایی مختص کودکان قرار دارد که طراحی متفاوتی دارد و نمایش دهنده  طبیعتی ساده از دید کودکان می باشد .