نشست اوليه داوران مسابقه بیمارستان امید روز یکشنبه مورخ 26 دی ماه 95 در استودیو آرانو انجام گرفت.

جلسه حضوری داوران مسابقه طراحی معماری بیمارستان امید اصفهان با حضور دکتر هوتن ایروانی عضو هیئت علمی دانشگاه اردستان ،دکترمحمدرضا قانعی مدیر شرکت مهندسان مشاور و معمار پلشیر ،دکتر مینو شفاعی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان در روز یکشنبه مورخ 26 دی ماه 95 در شرکت آرانو انجام شد.