aesop ION فروشگاه گروه طراحی snohetta فروشگاهی در یکی از خیابان های سنگاپور طراحی کرد که در اوایل سال 2016 افتتاح شد. ایده استفاده شده در طراحی این فروشگاه تجسمی از خیابان شلوغی که سایت در آن میباشد و ایجاد مزرعه ی وارانه در داخل فروشگاه که محصولش جوز هندی می باشد. ایجاد مزرعه با استفاده از عناصر رنگ و فرم که غیر مرتبط با محصولات ارائه شده در فروشگاه نیست جالب توجه است. ایجاد سقفی تاریک به عنوان...