بازسازی

بازسازی خانه

پروژه حاضر، بازسازي و تغيير كاربري يك خانه شاخص متعلق به دوره Edwardian ساخته شده بين سالهاي ١٩١٠-١٩٠٥ براي مالكين جديد، يك استاد دانشگاه و خانواده، در محله"Annex" تورونتو ميباشد. موضوع طراحي، ايجاد يك ساختمان مسكوني دو واحدي با امكان تغيير به خانه اي تك واحدي ميباشد.
با توجه به قدیمی بودن محله، ساختار تاريخي بنا حفظ شده است و تغييرات با توجه و احترام به ساخت و سازه قدیمی داده شده است و روش مينيمال در عين حال راديكال طراحي، باعث افزایش عناصر تاريخي بنا شده است. در نتیجه، تلفيق قديم و جديد با روشی متناسب انجام شده است.
این بنا در شهر تورنتو کانادا بناشده است و توسط تیم طراحی و مشاور مهدی مرزیاری به انجام رسیده است.
طبقات همكف، دوم و زيرزمين در برگيرنده خانه اصلي و طبقه سوم كه در گذشته بعنوان اقامتگاه خدمتكاران استفاده ميشده، جاي دهنده آپارتمان جديد ميباشد. پله اصلي و قديمي بنا با دقت مرمت و بازسازي شده و جهت ارتباط عمودي خانه اصلي تا طبقه زيرزمين امتداد پيدا كرده است. همچنين پله موجود خدمه به همراه ورودي مجزا در جبهه شمالي بنا امكان دسترسي مستقل به آپارتمان در طبقه سوم را فراهم كرده است.