غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی کشاورزی اصفهان

شرکت آرانو در این نمایشگاه برای دوغرفه شیمی کرد وکشت وارنا غرفه سازی نمود.در طراحی شرکت کشت وارنا تیم طراحی پس از اتود های بسیار و ارتباط با کارفرما فرم گرافیکی درخت را در طراحی غرفه پیشنهاد نمود که با در نظر گرفتن فاکتورهای عملکردی کشت وارنا ارتباط داشت در نتیجه غرفه دو طبقه با فرم درخت اجرا گردید که در نمایشگاه با استقبال فراوان مواجه گردید .

محاسبه قیمت غرفه های نمایشگاهی