طراحی داخلی خانه مسکونی در مهر آباد اصفهان توسط شرکت طراحی معماری آرانو انجام گرفته است.