غرفه نمایشگاه صنعت آب 1394 اصفهان توسط شرکت طراحی معماری آرانو انجام گرفته است.