طراحی و اجرای غرفه نمایشگاه شمیم رشد در نمایشگاه دام وطیور شیراز در تاریخ 21/2/95 توسط شرکت طراحی معماری آرانو انجام گرفت.