غرفه شرکت حفار ماشین شیراز در نمایشگاهی بین المللی اصفهان

غرفه شرکت حفارماشین شیراز در نمایشگاه بین المللی اصفهان توسط تیم اجرایی آرانو در ۲ روز ساخته و به کارفرما تحویل داده شد.

 

 

طرح اولیه

photo_2016-10-05_11-17-44.jpg

photo_2016-10-05_11-17-46.jpg

   طرح اجرا شدهDSC_3768.jpg

 

DSC_3771.jpg

 

DSC_3772.jpg